breaking news

About PIM

ประวัติความเป็นมา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เดิมชื่อ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุนในการจัดตั้งจาก บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด และในขณะนั้น ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้ดำเนินการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ตามใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 และได้รับการรับรองวิทยะฐานะ เพื่อทำการสอนเพื่อให้ปริญญาในชั้นปริญญาตรีและปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 และในระดับปริญญาเอก ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2555

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด จ.นนทบุรี มีเนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา ล้อมรอบไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวก ทั้งห้างสรรพสินค้าและสถานที่ราชการต่างๆ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่เน้นการศึกษาและวิจัยทางด้านธุรกิจค้าปลีก เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพในเชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงานได้จริง สถาบันจึงจัดการเรียนการสอนในลักษณะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Work-based Education) ดังนั้น นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน จึงต้องฝึกเตรียมเข้าทำงานควบคู่กับการเรียนในทุกภาคการศึกษา โดยได้รับค่าตอบแทนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตที่จบจากสถาบันมีโอกาสเข้าทำงานกับสถานประกอบการในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และสถานประกอบการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก

 

 

คำขวัญประจำสถาบัน

“สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ”
(Create Professionals by Professionals)

ด้วยการเน้นการเรียนแบบ Work-based Education นักศึกษาจะได้รับความรู้เชิงวิชาการจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและได้รับ ประสบการณ์การทำงานโดยตรงจากบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจุดประสงค์ในการสร้างมืออาชีพของสถาบันมีดังนี้

  • เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านการจัดการ ธุรกิจค้าปลีก และเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคและนานาชาติ
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และกอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตสาธารณะ ทั้งเป็นผู้มีสำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • เพื่อจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำ ความรู้ที่ได้จากภาคทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ โดยเน้นการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคู่กับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการฝึกปฏิบัติ
  • เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเน้นการประสานความร่วมมือทางวิชาการกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งของสถาบันและหน่วยงานอื่นสู่ชุมชนและสังคมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ปลูกฝังและถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ เพื่อดำรงไว้ซึ่งมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • เพื่อตอบสนองความต้องการบัณฑิตของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนและแบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 

 

ความหมายของชื่อสถาบันและตราสัญลักษณ์

“สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์”

สถาบัน หมายถึง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในกำกับของคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ปัญญาภิวัฒน์ หมายถึง ความเจริญทางปัญญาคือความเป็นเลิศทางวิชาการและถึงพร้อมด้วยคุณธรรม

ดังนั้น “สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” จึงหมาย ถึง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในกำกับของคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นศูนย์กลางในการผลิตบัณฑิตในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ให้เป็นผู้ที่มีความเจริญทางปัญญา กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและถึงพร้อมด้วยคุณธรรม

 

 

ตราสัญลักษณ์

1391054811831
ความหมาย

 

ช่อมะกอก โล่ ริบบิ้น หมายถึง ความมีชัยชนะเหนือสิ่งอื่นใด

มงกุฏ หมายถึง การศึกษาแสดงถึงความสำเร็จอย่างสูงสุด และยิ่งใหญ่

สีเขียว/เหลืองทอง หมายถึง ความเป็นเลิศทางวิชาการ และความถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเป็นหนทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

ชื่อสถาบัน มีชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ และตัวย่ออยู่ในโล่ ส่วนชื่อสถาบันภาษาไทยอยู่ในริบบิ้น

 

 

สีประจำสถาบัน

สีประจำสถาบัน สีเขียว/เหลืองทอง

สีเขียว หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความงอกงาม ความสมบูรณ์

สีเหลืองทอง หมายถึง ความเป็นเลิศทางวิชาการและถึงพร้อมด้วยคุณธรรม

สีประจำสถาบัน หมายถึง ความเป็นเลิศทางวิชาการและถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเป็นหนทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

 

 

ดอกไม้ประจำสถาบัน
1391054811830
ดอกบัวมังคลอุบล (มัง-คละ-อุบล) ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของ

ความเพียรพยายาม
ความอดทน
ความสำเร็จอันงดงาม

Fortunately, there are many resources to help you learn how instant bank transfer casino uk to play online slots.

Share This:

Silahkan untuk Mengunjungi Juga

Jual Misoprostol Asli

Cytotec Misoprostol

Jual Misoprostol

Jual Pil Cytotec Asli

Jual Obat Aborsi

Obat Penggugur Kandungan

Jual Obat Pelancar Haid di Apotik yang aman

Jual Obat Penggugur Kandungan Asli

Apotik 24 Jam

Info Apotik 24 Jam

Klik Apotik 24 Jam

Jual Obat Penggugur Kandungan Paling Ampuh

Jual Obat Aborsi Asli di Ambon

Jual Obat Aborsi Asli di Banda Aceh

Jual Obat Aborsi Asli di Bandung

Jual Obat Aborsi Asli di Banjarbaru

Jual Obat Aborsi Asli di Banjarbaru

Jual Obat Aborsi Asli di Bau-Bau

Jual Obat Aborsi Asli di Bengkulu

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Obat Aborsi

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Obat Aborsi

Jual Cytotec Asli

Obat Aborsi

cara menggugurkan kandungan

obat penggugur kandungan

cytotec

obat aborsi cytotec

obat cytotec

cytotec

cytotec

obat aborsi

obat aborsi

Obat Aborsi Asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

jual obat aborsi

jual cytotec

obat cytotec asli

harga cytotec asli

obat penggugur kandungan

obat aborsi

jual obat aborsi

jual cytotec

obat cytotec asli

harga cytotec asli

obat penggugur kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan Yang Masih Gumpalan Darah

obat penggugur

Jual Obat Aborsi

Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Cytotec 400mg

jual cytotec

obat aborsi 1 bulan

Jual Cytotec

Cytotec

Cytotec

Apotik

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Misotab

Jual Obat Aborsi

obat aborsi Tradisional

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi