breaking news

About PIM

ประวัติความเป็นมา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เดิมชื่อ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุนในการจัดตั้งจาก บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด และในขณะนั้น ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้ดำเนินการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ตามใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 และได้รับการรับรองวิทยะฐานะ เพื่อทำการสอนเพื่อให้ปริญญาในชั้นปริญญาตรีและปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 และในระดับปริญญาเอก ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2555

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด จ.นนทบุรี มีเนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา ล้อมรอบไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวก ทั้งห้างสรรพสินค้าและสถานที่ราชการต่างๆ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่เน้นการศึกษาและวิจัยทางด้านธุรกิจค้าปลีก เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพในเชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงานได้จริง สถาบันจึงจัดการเรียนการสอนในลักษณะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Work-based Education) ดังนั้น นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน จึงต้องฝึกเตรียมเข้าทำงานควบคู่กับการเรียนในทุกภาคการศึกษา โดยได้รับค่าตอบแทนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตที่จบจากสถาบันมีโอกาสเข้าทำงานกับสถานประกอบการในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และสถานประกอบการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก

 

 

คำขวัญประจำสถาบัน

“สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ”
(Create Professionals by Professionals)

ด้วยการเน้นการเรียนแบบ Work-based Education นักศึกษาจะได้รับความรู้เชิงวิชาการจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและได้รับ ประสบการณ์การทำงานโดยตรงจากบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจุดประสงค์ในการสร้างมืออาชีพของสถาบันมีดังนี้

  • เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านการจัดการ ธุรกิจค้าปลีก และเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคและนานาชาติ
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และกอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตสาธารณะ ทั้งเป็นผู้มีสำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • เพื่อจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำ ความรู้ที่ได้จากภาคทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ โดยเน้นการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคู่กับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการฝึกปฏิบัติ
  • เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเน้นการประสานความร่วมมือทางวิชาการกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งของสถาบันและหน่วยงานอื่นสู่ชุมชนและสังคมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ปลูกฝังและถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ เพื่อดำรงไว้ซึ่งมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • เพื่อตอบสนองความต้องการบัณฑิตของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนและแบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 

 

ความหมายของชื่อสถาบันและตราสัญลักษณ์

“สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์”

สถาบัน หมายถึง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในกำกับของคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ปัญญาภิวัฒน์ หมายถึง ความเจริญทางปัญญาคือความเป็นเลิศทางวิชาการและถึงพร้อมด้วยคุณธรรม

ดังนั้น “สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” จึงหมาย ถึง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในกำกับของคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นศูนย์กลางในการผลิตบัณฑิตในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ให้เป็นผู้ที่มีความเจริญทางปัญญา กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและถึงพร้อมด้วยคุณธรรม

 

 

ตราสัญลักษณ์

1391054811831
ความหมาย

 

ช่อมะกอก โล่ ริบบิ้น หมายถึง ความมีชัยชนะเหนือสิ่งอื่นใด

มงกุฏ หมายถึง การศึกษาแสดงถึงความสำเร็จอย่างสูงสุด และยิ่งใหญ่

สีเขียว/เหลืองทอง หมายถึง ความเป็นเลิศทางวิชาการ และความถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเป็นหนทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

ชื่อสถาบัน มีชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ และตัวย่ออยู่ในโล่ ส่วนชื่อสถาบันภาษาไทยอยู่ในริบบิ้น

 

 

สีประจำสถาบัน

สีประจำสถาบัน สีเขียว/เหลืองทอง

สีเขียว หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความงอกงาม ความสมบูรณ์

สีเหลืองทอง หมายถึง ความเป็นเลิศทางวิชาการและถึงพร้อมด้วยคุณธรรม

สีประจำสถาบัน หมายถึง ความเป็นเลิศทางวิชาการและถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเป็นหนทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

 

 

ดอกไม้ประจำสถาบัน
1391054811830
ดอกบัวมังคลอุบล (มัง-คละ-อุบล) ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของ

ความเพียรพยายาม
ความอดทน
ความสำเร็จอันงดงาม

Fortunately, there are many resources to help you learn how instant bank transfer casino uk to play online slots.

Share This: