breaking news

The Prototype Issue 4

กุมภาพันธ์ 24th, 2016 | by administrator
The Prototype Issue 4
E-Paper
0

ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาทิศทางในการปรับตัวขององค์กรสื่อคือการตอบโจทย์ “การหลอมรวมทางเทคโนโลยี” ด้วยการปรับโครงสร้างองค์กร การพัฒนากระบวนการทำข่าวแบบข้ามสื่อ และการพัฒนานักข่าวให้เป็นนักข่าวหลากทักษะ กองบรรณาธิการแบบคอนเวอร์เจ้นท์เป็นสิ่งที่ทำได้จริงและส่งเสริมการปรับตัวขององค์กรข่าวหรือไม่? และเมื่อทุกองค์กรปรับตัวกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้แล้ว การแข่งขันและการอยู่รอดต่อจากนี้จะสู้กันด้วยวิธีใด? The Prototype by CA@PIM ฉบับพิเศษนี้ รวบรวมองค์ความรู้จากงานสัมมนายุทธศาสต์อนาคตวารสารศาสตร์สรุปเป็น 5 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาวารศาสตร์ไทย และต่อยอดกันด้วยบทความสัมภาษณ์ที่ถอดบทเรียน สำรวจความคิด และแนวโน้มของวารสารศาสตร์เพื่อมองไปสู่อนาคตต่อจากวันนี้ เพื่อความหวังของการพัฒนาสื่อสารมวลชนในในสาขาวารสารศาสตร์ให้ไปสู่จุดของคุณภาพและคงอยู่กับสังคมไทยเพื่อการขับเคลื่อน เปลี่ยนแปลงและเป็นที่พึ่งของสังคม

Share This:

Comments are closed.