breaking news

เรียนภาษาไทยไม่สนุก “ต้นเหตุ” เพราะ “ครู” ยึดติดกรอบการสอนแบบเดิม?

กรกฎาคม 6th, 2018 | by administrator
เรียนภาษาไทยไม่สนุก “ต้นเหตุ” เพราะ “ครู” ยึดติดกรอบการสอนแบบเดิม?
Education Insider
0

เป็นคนไทยแต่กลับใช้ภาษาไทยกันผิด!…แถมเสียงส่วนใหญ่ของ คนไทยเอง ยังเห็นเป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหา ครูภาษาไทยระบุต้นเหตุของปัญหา ภาษาไทยกับ คนไทยคือ การศึกษาไทยขั้นพื้นฐานที่ ครูต้องฉีกกรอบเดิมๆ ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้ทันคนรุ่นใหม่

                        สถิติการสำรวจความคิดเห็น เด็ก เยาวชน และประชาชน ปี พ.ศ. 2559 ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ที่ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต “การใช้ภาษาไทย” ของ “คนไทย” 32.77% ระบุว่า การพูดเป็นปัญหาสำคัญอันดับหนึ่งที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหา เพราะการพูดที่ถูกต้องส่งผลต่อการเขียนที่ถูกต้อง ซึ่งวัยรุ่นในปัจจุบันมักจะพูดคุยกันด้วยศัพท์แสลง บางครั้งมีการประดิษฐ์คำใหม่ขึ้น และจงใจออกเสียงคำให้ผิดเพี้ยนไปจากเดิม เพื่อเป็นลูกเล่นในการสื่อสาร ทำให้ลืมคำที่ถูกต้องไป อีก 32.28% บอกว่าการเขียนต้องเร่งแก้ไขปัญหาเนื่องจากปัจจุบันคนไทยนิยมใช้ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ในการเขียนหนังสือแทนการจดใส่สมุดหรือกระดาษมากขึ้น ยิ่งในการสื่อสารระหว่างกันคนไทยส่วนใหญ่ติดการใช้ “ภาษาแชท” จนกลายเป็นเรื่องปกติ และอีก 16.99% บอกว่า การอ่านสำคัญมากสำหรับเด็กแต่คนไทยจำนวนไม่น้อยกลับอ่านหนังสือกันไม่ได้ อ่านไม่ออก ออกเสียงกันไม่ถูก

ปัจจุบันแม้ว่าคนไทยจะมีสถิติการอ่านหนังสือกันมากขึ้น จากการสำรวจของสำนักงานแห่งชาติ เผยผลว่า คนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นเป็น 66 นาทีต่อวัน แต่ก็ยังมีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่อ่านหนังสือไม่ออกและไม่สนใจที่จะอ่านหนังสือกันให้เป็นนิสัย รวมถึงยังคงมีคนไทยที่ไม่รู้หนังสือ

การแก้ปัญหาจึงต้องเริ่มแก้กันที่ “ต้นเหตุ” คือ “การศึกษาไทยขั้นพื้นฐาน” มากกว่าที่จะไปพยายามแก้ปัญหากันที่ปลายเหตุและโทษว่าเทคโนโลยีหรืออินเทอร์เน็ตที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนไทยทำให้คนไทยใช้ภาษาไทยผิด เพราะจริงๆ แล้ว เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงกระจกสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีการใช้ภาษาไทยกันผิดอย่างไรก็เท่านั้น

อาจารย์สุธาสินี พ่วงพลับ อาจารย์ประจำ สำนักการศึกษาทั่วไป สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยในระดับมหาวิทยาลัย และ “ครูทอม” จักรกฤต โยมพยอม หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ครูทอม คำไทย” ติวเตอร์สอนภาษาไทยขวัญใจวัยรุ่น ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็น “การศึกษา” ในมุมมองที่ตรงกันหลายประเด็นว่า การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนทั้งของรัฐบาลและเอกชน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจะมีการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาภาษาไทยเป็นเรื่องปกติ แต่หลักสูตรการสอนในโรงเรียน หลายๆ แห่ง เป็นหลักสูตรที่เด็กไม่ได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันบ่อย เช่น การสอนเขียนโทรเลข หรือการเขียนจดหมายเพื่อติดต่อราชการ ซึ่งปัจจุบันมีโอกาสน้อยมากที่จะได้ติดต่อกับทางราชการ ดังนั้นหากต้องปรับหรือแก้ไข “ครูทอม” ให้ความเห็นว่า ควรแก้ปัญหาด้วยการสอนเนื้อหาที่เหมาะสมและมีการนำไปใช้ในชีวิตประจำ วันได้มากกว่า เช่น เรื่องของการใช้อีเมล์หรือการส่งอีเมล์ให้ถูกต้องเหมาะสม เนื่องจากยุคสมัยเปลี่ยนคนไทยใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในการสื่อสารมากกว่า

ปัจจัยอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ เด็ก “ไม่สนใจเรียนภาษาไทย” และส่วนใหญ่มองว่าภาษาไทยเป็นเรื่องที่ยากจะเข้าใจ ส่งผลให้เกิดทัศนคติไปในทางลบ เพราะความรู้สึกที่ว่า การเรียนภาษาไทยไม่ใช่เรื่องสนุก ทำให้การเรียนรู้เป็นไปแบบผิวเผิน และเพราะคนส่วนใหญ่มักจะคิดกันว่า รู้ภาษาไทยอยู่แล้ว พูดภาษาไทยได้อยู่แล้วสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ก็คงเพียงพอ

ต้องแยกแยะก่อนว่าถึงแม้จะพูดได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ภาษานั้นได้ดีเสมอไป ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเรียนเพื่อให้เข้าใจว่าควรจะใช้ภาษาไทยอย่างไรให้ถูกต้องเหมาะสม แต่การเรียนหรือวิธีการสอนของครูต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน

ตัวของ “ครูผู้สอน” เอง ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเด็ก ไม่ใช่แค่วิธีการสอนที่ต้องปรับเปลี่ยนแต่บุคลิกและภาพลักษณ์ของครูก็ต้องปรับเปลี่ยนให้น่าเข้าหา ฉีกกรอบเดิมๆ ของการเป็นครูสุดเนี๊ยบ ทำตัวน่าเกรง จนเด็กวิ่งหนี มาเป็นครูที่พยายามเข้าหาเด็ก สนใจและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับเด็กว่าเด็กกำลังเข้าใจอะไรหรือไม่เข้าใจอะไร เด็กกำลังสนใจอะไรอยู่ ให้นำสิ่งเหล่านั้นมาประยุกต์เป็นสื่อการสอนพร้อมกับความใกล้ชิดของครูต่อศิษย์ที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้โดยไม่มีถูกผิด แต่สำหรับครูบางคนที่ช่วงวัยค่อนข้างห่างกับเด็กมาก บางครั้งทำให้ครูไม่เข้าใจเด็กเท่าที่ควร ครูอาจจะไม่รู้ว่าเด็กสนใจอะไร ในจุดนี้คนเป็นครูต้องพัฒนาตัวเองให้ทัน ทำความเข้าใจกับเด็กที่เปลี่ยนผ่านไปเรื่อยๆรุ่นสู่รุ่น รู้ว่าอะไรอยู่ในกระแสที่เด็กสนใจ และนำตัวเองไปอยู่ในกระแสนั้นด้วย เมื่อเข้าใจความเป็นไปของโลกในปัจจุบัน และเข้าใจในความต้องการของเด็ก ก็จะส่งผลทำให้ครูมีทักษะในการถ่ายทอดที่ดี เพราะรู้ว่าควรจะสอนอย่างไร แต่ล่ะเนื้อหาควรจะจับสื่อไหนนำมาประกอบเป็นสื่อการเรียนการสอน และจากนั้นก็จะสามารถประมวลวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเด็กได้ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์อยู่เสมอว่าเด็กอยู่ในยุคไหนสมัยไหน อยู่ในพื้นที่ที่เป็นอย่างไร แล้วเป็นเด็กในเมืองหรือชนบท เพราะเด็กแต่ละพื้นที่จะมีธรรมชาติที่แตกต่างกัน ครูก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีไปเรื่อยๆ ให้เหมาะสมกับเด็กกลุ่มนั้นๆ และ “อาจารย์สุธาสินี” ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในปัจจุบัน ‘Generation’ เปลี่ยนไป ทำให้บุคลิกของเด็กเปลี่ยนไปตาม ถ้าครูยังสอนโดยการใช้วิธีการสอนแบบเดิมๆ ใช้ไม่ได้ผล

อีกหนึ่งปัญหาสำคัญ คือ ปริมาณครูไทยที่ขาดแคลนและครูผู้สอน ไม่ตรงวุฒิการศึกษาที่จบมา อาจารย์สุธาสินี อธิบายเพิ่มเติมว่าในปัจจุบันมีนิสิตและนักศึกษาที่เรียนครูจำนวนมาก แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จบไปแล้วจะไปประกอบอาชีพครู ทำให้ปริมาณครูในแต่ล่ะท้องถิ่นค่อนข้างขาดแคลน ซึ่งมีหลายๆ โรงเรียนครูคนเดียวสอนหลายวิชา ถึงแม้ว่าตัวครูจะไม่ได้จบมาทางด้านนั้นโดยตรงหรือบางคนก็อาจไม่มีความรู้ในด้านวิชานั้นเลย แต่ต้องมาเปิดหนังสือเปิดอินเทอร์เน็ตอ่านเพื่อจะเอาไปสอนเด็ก

ดังนั้นจึงมีโอกาสสูงมากที่ครูจะสอนผิด เพราะไม่เข้าใจความรู้ด้านนั้นอย่างลึกซึ้งและไม่เพียงพอที่จะไปสอนในพื้นที่ต่างๆได้ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการแก้ไขปัญหา ถ้ามีการเพิ่มปริมาณครูและเป็นครูมีศักยภาพ

Share This:

Comments are closed.

Silahkan untuk Mengunjungi Juga

Jual Misoprostol Asli

Cytotec Misoprostol

Jual Misoprostol

Jual Pil Cytotec Asli

Jual Obat Aborsi

Obat Penggugur Kandungan

Jual Obat Pelancar Haid di Apotik yang aman

Jual Obat Penggugur Kandungan Asli

Apotik 24 Jam

Info Apotik 24 Jam

Klik Apotik 24 Jam

Jual Obat Penggugur Kandungan Paling Ampuh

Jual Obat Aborsi Asli di Ambon

Jual Obat Aborsi Asli di Banda Aceh

Jual Obat Aborsi Asli di Bandung

Jual Obat Aborsi Asli di Banjarbaru

Jual Obat Aborsi Asli di Banjarbaru

Jual Obat Aborsi Asli di Bau-Bau

Jual Obat Aborsi Asli di Bengkulu

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Obat Aborsi

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Obat Aborsi

Jual Cytotec Asli

Obat Aborsi

cara menggugurkan kandungan

obat penggugur kandungan

cytotec

obat aborsi cytotec

obat cytotec

cytotec

cytotec

obat aborsi

obat aborsi

Obat Aborsi Asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

jual obat aborsi

jual cytotec

obat cytotec asli

harga cytotec asli

obat penggugur kandungan

obat aborsi

jual obat aborsi

jual cytotec

obat cytotec asli

harga cytotec asli

obat penggugur kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan Yang Masih Gumpalan Darah

obat penggugur

Jual Obat Aborsi

Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Cytotec 400mg

jual cytotec

obat aborsi 1 bulan

Jual Cytotec

Cytotec

Cytotec

Apotik

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Misotab

Jual Obat Aborsi

obat aborsi Tradisional

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi