breaking news

ถอดบทเรียน Hate Speech ในสังคมไทย ภายใต้แนวคิด วิจารณ์ได้สร้างสรรค์ด้วย

พฤษภาคม 3rd, 2020 | by administrator
ถอดบทเรียน Hate Speech ในสังคมไทย ภายใต้แนวคิด วิจารณ์ได้สร้างสรรค์ด้วย
ไม่มีหมวดหมู่
0

จากปัญหา Hate Speech ในสังคมไทย ที่พบได้ทั้งในชีวิตประจำวันและโลกออนไลน์ ได้สะท้อนให้เห็นว่าหลายคนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Hate Speech  ที่คาบเกี่ยวระหว่าง Free Speech ที่หลายคนมองว่าเป็นเสรีภาพที่จะแสดงออกซึ่งความคิดเห็นใด ๆ โดยไม่ถูกตรวจพิจารณาก่อน หรือถูกปิดกั้นและถูกจำกัดด้วยวิธีการอื่นใด ซึ่งนั่นอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาการ Hate Speech ที่ยากจะแก้ไข

ซึ่งในฐานะผู้ผลิตสื่อเพื่อลดความรุนแรงในการใช้คำในสื่อออนไลน์ มีหลักแนวคิดที่สำคัญ คือ การที่จะให้ผู้รับสารรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ Hate Speech และสื่อที่จะผลิตนั้นจำเป็นที่จะต้องไม่ผลิตซ้ำความรุนแรงดังกล่าว แต่เนื่องจากต้องการที่จะให้ผู้รับสาร ทราบว่าคำใด เป็น Hate Speech จึงจำเป็นที่จะต้องยกตัวอย่างประกอบ แต่ในขณะเดียวกัน เพื่อไม่ให้ชิ้นงานดูรุนแรง จึงเลือกที่จะใช้โทนสี “พาสเทล” ในการทำงาน และเลือกใช้วิธีนำเสนอในรูปแบบของเกมถามตอบ เพื่อดึงดูความสนใจและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสาร เช่น กิจกรรม [Q&A] คุณรู้จัก Hate speech ดีแค่ไหน? ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะทำให้ผู้รับสารรู้จักวาทกรรมมากขึ้น โดยการเลือกว่า ประโยคใดคือ Hate speech? และประโยคใดคือ Free speech?

และเมื่อมีผู้รับสารมาร่วมกิจกรรม ในวันต่อมาจึงปล่อยเนื้อหาที่เป็นการเฉลยว่าจากกิจกรรมดังกล่าวที่ผู้รับสารได้ร่วมสนุกไป ถูกต้องมากน้อยเพียงใด ซึ่งในการเฉลยกิจกรรมก็จะมีเหตุผลประกอบว่าเหตุใด คำดังกล่าวจึงถูกจัดเป็น Hate Speech เพื่อนให้ผู้รับสารได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

“แรงงานผิดกฎหมายเป็น” Free Speech เนื่องจาก แรงงานผิดกฎหมายเป็นเพียงถ้อยคำที่แสดงถึงเสรีภาพในการแสดงออก ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่ลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งแตกต่างจากคำว่า “ผีน้อย” ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Hate Speech เนื่องจาก ผีน้อย เป็นถ้อยคำที่แสดงความเกลียดชังไปที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยมุ่งเป้าความเกลียดชังไปที่อัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม ซึ่งในที่นี้คือ อาชีพ เพื่อการแบ่งแยกทางสังคม และขจัดคนอีกกลุ่มออกไป ทั้งในเชิงรูปธรรม เช่น การคุกคามหรือใช้ความรุนแรง หรือในเชิงนามธรรม เช่น การขับไล่ไม่ให้มีที่ยืนในสังคม และการสร้างความชอบธรรมในการปฏิบัติกับกลุ่มดังกล่าวอย่างไม่เท่าเทียม

“ไดโนเสาร์เต่าล้านปี” เป็น Hate Speech เนื่องจาก ไดโนเสาร์เต่าล้านปี เป็นคำที่ใช้เปรียบเทียบกับคนที่หัวโบราณ คนที่ไม่รู้จักใช้สมอง หรือคนที่ไม่รู้จักปรับตัวจนต้องสูญพันธุ์ไป (ที่มา : นานาสาระกับ Jurassic World) ซึ่งจากประโยคดังกล่าว ได้สะท้อนหลักการของ Hate Speech เนื่อจาก เป็นถ้อยคำที่แสดงความเกลียดชังไปที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยมุ่งเป้าคความเกลียดชังไปที่อัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม ในที่นี้คือ ทัศนคติและความคิด เพื่อการแบ่งแยกทางสังคม และขจัดคนอีกกลุ่มออกไป รวมถึงการสร้างความชอบธรรมในการปฏิบัติกับกลุ่มดังกล่าวอย่างไม่เท่าเทียม

“ชุมชนแออัด” Free Speech เนื่องจาก ชุมชนแออัดเป็นเพียงถ้อยคำที่แสดงถึงเสรีภาพในการแสดงความเห็นต่อสภาพความเป็นอยู่ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งแตกต่างจากคำว่า “สลัม” ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Hate Speech เนื่องจาก สลัม เป็นอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม
ถ้ากล่าวในบริบทของถ้อยคำที่แสดงความเกลียดชังไปที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยมุ่งเป้าคความเกลียดชังไปที่อัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม เพื่อการแบ่งแยกทางสังคม และขจัดคนอีกกลุ่มออกไป ทั้งในเชิงรูปธรรม เช่น การคุกคามหรือใช้ความรุนแรง หรือในเชิงนามธรรม เช่น การขับไล่ไม่ให้มีที่ยืนในสังคม และการสร้างความชอบธรรมในการปฏิบัติกับกลุ่มดังกล่าวอย่างไม่เท่าเทียม สลัม ก็จะถูกจัดให้เป็น Hate Speech โดยสมบูรณ์ เนื่องจากครบองค์ประกอบของการ Hate Speech

“หัวกะทิ” จะถูกจัดเป็น Hate Speech ในบริบทที่ “หัวกะทิ” ถูกพูดถึงในแง่ของการเปรียบเทียบคนกลุ่มหนึ่งที่มีผลการเรียนดี ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม และถูกใช้เป็นถ้อยคำที่แสดงความเกลียดชังไปที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีอัตลักษณ์ร่วมดังกล่าว เพื่อการแบ่งแยกทางสังคม และขจัดคนอีกกลุ่มออกไป รวมถึงการสร้างความชอบธรรมในการปฏิบัติกับกลุ่มดังกล่าวอย่างไม่เท่าเทียม

เมื่อผู้รับสารได้รับความรู้จากกิจกรรมไปแล้ว จึงเสริมเนื้อหาต่อไปที่เป็นการอธิบายเกี่ยวกับปัญหา Hate Speech ทั้งการผลิตเนื้อหาผ่านรูปแบบของ Photo Story ที่ใช้รูปภาพประกอบการบรรยายเนื้อหาเน้นไปที่ความสวยงามของรูป และบทความที่เน้นเนื้อหาสาระเป็นหลัก

รวมถึงคลิปวีดีโอที่เป็นการสรุปสาระสำคัญของ Hate Speech

เนื้อหาที่ผลิตออกมาในแต่ละแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมที่สร้างปฏิสัมพันธ์ รูปภาพ บทความ หรือคลิปวีดีโอ ล้วนแต่มุ่งเน้นที่จะลดความรุนแรงในการใช้คำบนสื่อออนไลน์โดยอาศัยความสร้างสรรค์ในการผลิตผลงาน เนื้อหาจะต้องไม่ใช่การผลิตซ้ำที่นำเสนอความรุนแรง และต้องคำนึงถึงความถูกต้องของเนื้อหาให้มากที่สุด ต้องมีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น กิจกรรม [Q&A] คุณรู้จัก Hate speech ดีแค่ไหน? เป็นเนื้อหาที่เป็นกิจกรรมที่สร้างปฏิสัมพันธ์ โดยอาศัยช่องทางที่นำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งในที่นี้คือการให้ผู้รับสารเลือกกตตอบคำถามโดยการเลือกใช้  อิโมติคอน ที่ทาง facebook มีให้ ให้ตรงกับคำที่กำหนด

นอกจากนี้ เนื้อหาที่เป็นรูปภาพ ก็จะเน้นความสวยงามและการตีความของรูปภาพให้ผู้รับสารเกิดความสนใจที่จะกดเข้าไปอ่านเนื้อหาที่เป็นส่วนบรรยาย

ในส่วนของบทความ จะเป็นการความรู้เรื่องของ Hate speech และ Free speech มุ่งเน้นให้คนรู้จักความแตกต่างระหว่าง Hate speech กับ Free speech เพื่อให้คนแยกแยะได้ และเลือกที่จะใช้ได้อย่างถูกต้อง การที่คนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นมักทำให้เผลอแสดงความคิดเห็นเกินขอบเขตจนกลายเป็นความคิดเห็นที่สร้างความแตกแยกและความเกลียดชัง จึงต้องการให้คนมีสติมากขึ้นก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์

และเนื้อหาของคลิปวิดีโอเป็นการให้ความรู้เรื่องของการรับมือกับ Hate speech ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อให้ความรู้แก่คนที่ยังไม่รู้จักHate speech และเมื่อรู้แล้วจะมีวิธีรับมือได้อย่างไร และเสนอแนวทางการหลีกเลี่ยง การลดละHate speech และยังมีการให้ร่วมตอบคำถามเพื่อดึงดูดให้คนดูคลิปจนจบ และได้ร่วมสนุกกัน เรื่องHate speechไม่ใช่เรื่องที่ต้องจำกัดอายุหรือเพศ มันสามารถเกิดได้กับทุกคน

ในส่วนของผลที่ได้จากการผลิตสื่อ ในมุมของผู้ผลิตสื่อถือว่าประสบความสําเร็จในแง่ของการผลิตเนื้อหาและการทำงาน แม้จะมีข้อจำกัดในการทำงาน และปัญหาต่าง ๆ เช่น การถ่ายทำหรือการติดต่อกับนักวิชาการ แต่สุดท้ายแล้ว ก็สามารถผลิตสื่อออกมาได้ และได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเนื้อหาต่าง ๆ ทางผู้ผลิตได้เพิ่มแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมกับเนื้อหา ซึ่งเป็นของรางวัลแก่ผู้โชคดี แต่ในส่วนของการผลิตเนื้อหา ผู้ผลิตสื่อเองก็ต้องทำการค้นคว้าข้อมูลเพื่อที่จะหามาใส่ในผลงานนั้น ทำให้ผู้ผลิตสื่อนั้นมีความเข้าใจด้านนี้มากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะผลิตผลงานให้ออกมาอย่างมีคุณภาพและถูกต้องมากที่สุด อีกทั้งยังได้เห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ทำให้ตระหนักถึงปัญหามากขึ้น และมีความตั้งใจที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการลดคำรุนแรงในสื่อออนไลน์ และในส่วนของเนื้อหาที่ผลิตออกไปนั้นก็ได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างน่าพอใจ เพราะด้วยความที่เนื้อหาเข้าถึงคนได้ง่าย จึงทำให้คนเข้าใจและตระหนักถึงปัญหานี้ในบางส่วน และจากผลตอบรับก็จะทำให้ผู้ผลิตมีกำลังใจที่จะพัฒนาการผลิตสื่อให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

Share This:

Comments are closed.

Silahkan untuk Mengunjungi Juga

Jual Misoprostol Asli

Cytotec Misoprostol

Jual Misoprostol

Jual Pil Cytotec Asli

Jual Obat Aborsi

Obat Penggugur Kandungan

Jual Obat Pelancar Haid di Apotik yang aman

Jual Obat Penggugur Kandungan Asli

Apotik 24 Jam

Info Apotik 24 Jam

Klik Apotik 24 Jam

Jual Obat Penggugur Kandungan Paling Ampuh

Jual Obat Aborsi Asli di Ambon

Jual Obat Aborsi Asli di Banda Aceh

Jual Obat Aborsi Asli di Bandung

Jual Obat Aborsi Asli di Banjarbaru

Jual Obat Aborsi Asli di Banjarbaru

Jual Obat Aborsi Asli di Bau-Bau

Jual Obat Aborsi Asli di Bengkulu

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Obat Aborsi

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Obat Aborsi

Jual Cytotec Asli

Obat Aborsi

cara menggugurkan kandungan

obat penggugur kandungan

cytotec

obat aborsi cytotec

obat cytotec

cytotec

cytotec

obat aborsi

obat aborsi

Obat Aborsi Asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

jual obat aborsi

jual cytotec

obat cytotec asli

harga cytotec asli

obat penggugur kandungan

obat aborsi

jual obat aborsi

jual cytotec

obat cytotec asli

harga cytotec asli

obat penggugur kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan Yang Masih Gumpalan Darah

obat penggugur

Jual Obat Aborsi

Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Cytotec 400mg

jual cytotec

obat aborsi 1 bulan

Jual Cytotec

Cytotec

Cytotec

Apotik

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Misotab

Jual Obat Aborsi

obat aborsi Tradisional

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi