breaking news

บัณฑิตจบใหม่ปัญญาภิวัฒน์ มีงานทำครบ! ลดอัตราบัณฑิตเตะฝุ่น

พฤษภาคม 6th, 2015 | by administrator
บัณฑิตจบใหม่ปัญญาภิวัฒน์ มีงานทำครบ! ลดอัตราบัณฑิตเตะฝุ่น
Education Insider
0

      สำนักพัฒนานักศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เผยว่าบัณฑิตที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา มีงานทำครบทุกคนหลังจบการศึกษา ตอกย้ำความสำเร็จการเรียนแบบ Work-based Education เรียนคู่การทำงานจริง

4

             นางสาวศรินทิพย์ กาสุข ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาอาชีพ สำนักพัฒนานักศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เผยว่า การสำรวจการได้งานทำพบว่าจากบัณฑิตรุ่นที่ 4 หลังจากที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2556 จำนวน 623 คน มีงานทำครบทุกคน โดยเข้าทำงานกับสถานประกอบการภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ 421 คน และ สถานประกอบการนอกเครือ 22 คน นอกจากนั้นเป็นส่วนของบัณฑิตที่ประสงค์ทำธุรกิจส่วนตัว และศึกษาต่อปริญญาโท

          “ความสำเร็จของการได้งานทำของบัณฑิตเป็นส่วนมาจากหลักสูตร Work-based Education คือเรียนรู้ภายในห้องเรียน ควบคู่กับการทำงานจริงในสถานประกอบการ ทำให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน มีความรู้ในทฤษฎี และสามารถลงมือปฏิบัติงานได้จริง รวมถึงทางสถาบันมีการปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นคนไม่เลือกงาน และรู้จักอดทน แก้ไขปัญหาได้ โดยจะมีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทำให้บัณฑิตมีความสามารถที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ช่วยลดอัตราบัณฑิต แต่ในกรณีที่บัณฑิต หรือนักศึกษามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในระยะแรก ขณะฝึกปฏิบัติงานภายในสถานประกอบการ ทางสถาบันจะเรียกเข้ามาปรับทัศนคติ แต่หากกระทำซ้ำอีก จะทำการออกใบเตือน และหากยังไม่ปรับพฤติกรรม จะทำการลงโทษขั้นสุดท้าย ซึ่งถือเป็นขั้นรุนแรงคือ ทางสถาบันจะไม่พิจารณาให้เข้าทำงานกับสถานประกอบการภายในเครือบริษัท”

          สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นสถาบันการศึกษาแรกที่นำระบบหลักสูตรแบบ Work-based Education มาใช้ในการเรียนการสอน เป็นการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติภายในห้องเรียน โดยมีอาจารย์มืออาชีพเป็นผู้สอน ควบคู่กับประสบการณ์ทำงานกับหน่วยงานและสถานประกอบการที่ตรงกับสายอาชีพในลักษณะของการเรียน 3 เดือน ฝึกปฏิบัติงาน 3 เดือนตลอดการเรียน พร้อมทั้งปลูกฝังในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร และรักความถูกต้อง ทำให้นักศึกษาจบมาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

          นางสาวบราลีรัตน์ กิตติวราทร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ในบริษัท ซีพีออลล์ จำกัดมหาชน บัณฑิตรุ่นที่ 4 จากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก กล่าวถึงการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่อยู่ในรั้วสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าต้องมีความมุมานะและอดทน ทั้งด้านการเรียนและการฝึกงาน ต้องมีการปรับตัวในการทำงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสอนให้รู้จักวางแผนการดำเนินชีวิต รู้จักแก้ไขปัญหาต่างๆ

          ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้เผยข้อมูลบัณฑิตจบใหม่ ในปี 2558 ไม่มีงานทำสูงถึง 6.7 หมื่นคนซึ่งนางสาวศรินทิพย์ก็ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า สาเหตุของการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่เป็นเพราะเลือกงาน และไม่ได้มีประสบการณ์ทำงานในระหว่างที่เรียน ทำให้ไม่สามารถทำงานได้เท่าที่นายจ้างต้องการ รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน

กิดาการ  เอกอัครายุทธShare This:

Comments are closed.