breaking news

โพลล์ชี้ผู้โดยสารกว่า 45 % แนะ รถสาธารณะพัฒนาด้านมารยาทการให้บริการ

เมษายน 3rd, 2015 | by administrator
โพลล์ชี้ผู้โดยสารกว่า 45 % แนะ รถสาธารณะพัฒนาด้านมารยาทการให้บริการ
Prototype Poll
0

        จากกระแสออนไลน์ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การให้บริการรถประจำทางหรือแท็กซี่นั้น ผลสำรวจ ความคิดเห็นของคนบนโลกออนไลน์ ETIC ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พบว่า

          ผู้โดยสารส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจในการให้บริการของรถประจำทาง ส่วนการให้บริการของรถแท็กซี่นั้น พบว่า ผู้โดยสารส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจในเรื่องการโกงมิเตอร์ การบังคับให้เหมาจ่าย การปฏิเสธผู้โดยสาร และการเลือกรับเฉพาะชาวต่างชาติ

          สำหรับรถประจำทาง ผู้โดยสารส่วนใหญ่วิจารณ์เกี่ยวกับสภาพรถที่โทรม แอร์ที่ไม่เย็น รถมาล่าช้า คนขับขับรถไม่สุภาพ จอดไม่ตรงป้าย และไม่มีมารยาท จากผลสำรวจการบริการขนส่งสาธารณะ โดย Facebook เกี่ยวกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ผู้โดยสารได้ให้คะแนน 2.3 จาก 5 คะแนน (จากผู้โหวตจำนวน 236 คน) นับว่าการบริการของรถสาธารณะยังมีคุณภาพที่น้อยเกินไป ควรสร้างมาตรฐานเพื่อปรับปรุงในการให้บริการให้ดีขึ้น และควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามากำกับดูแลอย่างชัดเจน และตำรวจต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

.

BusTaxi

..

……….          จากประเด็นข้างต้น พีโพลล์ โดยคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการรถสาธารณะในประเด็น “พฤติกรรมผู้ขับรถสาธารณะ อยากให้เป็นแบบใด?” จากประชาชนในกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน พบว่า ผู้ใช้บริการรถสาธารณะส่วนใหญ่
 อยากให้ปรับมารยาทในการพูด โดยให้เหตุผลว่า ปกติขึ้นรถคนขับรถมีการพูดจาที่ไม่ค่อยสุภาพ ร้อยละ 45.4  รองลงมา คือ อยากให้ขับรถตามอัตราที่กฎหมายกำหนด เพราะบางคันขับรถเร็วอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ร้อยละ 36.4  และอยากให้จอดรถให้ตรงป้าย เพราะคนขับรถมักชอบจอดก่อนถึงหรือเลยป้ายไปแล้ว ร้อยละ 27.3

 .

bushabit

.

.

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  http://issuu.com/theprototype/docs/issue1

Share This:

Comments are closed.