breaking news

นิเทศฯ รุ่นใหม่ แนะสื่อควรมี “จริยธรรม” ชี้องค์กรสื่อกำกับดูแลกันเองอย่างเคร่งครัด ภายใต้กรอบกฎหมาย

มกราคม 23rd, 2015 | by administrator
นิเทศฯ รุ่นใหม่ แนะสื่อควรมี “จริยธรรม” ชี้องค์กรสื่อกำกับดูแลกันเองอย่างเคร่งครัด ภายใต้กรอบกฎหมาย
Media Literacy
0

 

           นศ.สาขาวิชานิเทศศาสตร์มองว่า สื่อในปัจจุบันขาดจริยธรรมในการทำงาน สื่อขาดความเป็นกลางมีมากขึ้น ควรมีปลูกฝังและส่งเสริมประเด็นจริยธรรมให้กับผู้ที่จะทำหน้าที่ในฐานะของสื่อมวลชนตั้งแต่ต้นทาง พร้อมทั้งเสนอแนะให้สื่อมวลชนต้องมีจริยธรรมภายใต้การควบคุมดูแลกันเองขององค์กร โดยยึดกฏหมายอย่างเคร่งครัด

 

          คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (กสทช.) จัดพิธีปิดโครงการนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่ใส่ใจจริยธรรม ในโครงการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สื่อมวลชนรุ่นใหม่ ประจำปี 2557  เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2558 ซึ่งกิจกรรมดำเนินมาตั้งแต่ 9-10 สิงหาคมและ 13-14 กันยายน พ.ศ. 2557 โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อให้นักศึกษาและผู้ร่วมงานตระหนักถึงปัญหาและจริยธรรมสื่อในปัจจุบัน  ซึ่งในงานมีการเปิดผลวิจัยเรื่อง “การศึกษาความเห็นของนิเทศศาสตร์รุ่นใหมาที่มีต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” โดย ผศ. ดร. จินตวีร์ เกษมศุข ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และอาจารย์กานต์ เชาวน์นิรัติศัย อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

          ผลวิจัยชี้ว่า สื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของผู้บริโภคเพื่อความอยู่รอดขององค์กร  ทำให้สื่อมวลชนมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการผลิตสื่อที่ลดน้อยลง ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นกลาง  ละครที่มีเนื้อหาค่อนข้างที่จะรุนแรงอีกทั้งยังมีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือว่าโฆษณาที่นำเสนอเกินความจริง ขณะที่นักศึกษารุ่นใหม่ที่ต้องเข้ามาทำงานสื่อในอนาคตถูกกระตุ้นและปลุกฝังจริยธรรมและจรรยาบรรณมากขึ้น

          นักศึกษานิเทศศาสตร์ส่วนใหญ่ มองจริยธรรมในการนำเสนอข่าวในฐานะสื่อมวลชนรุ่นใหม่ว่า  สื่อมวลชนในปัจจุบันมีการนำเสนอที่ไม่เป็นกลาง สอดแทรกความรุนแรงลงไปในเนื้อหา อีกทั้งยังมีการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของแหล่งข่าว  นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเนื้อหาที่มีความเป็นจริงน้อย  มีการนำเสนอแต่ด้านดีของตนเอง โดยที่นึกถึงแต่ผลประโยชน์ขององค์กร ไม่นึกถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคม

          โดยผลจากการวิจัยสรุปว่า  หลังจากที่ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วกลุ่มนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยในภาพรวมทั้ง 30 วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.09 อีกทั้งยังมองว่า สื่อทุกสื่อทั้งข่าว ในทุกช่องทาง หรือกระทั่งสื่อละคร ต้องมีความเป็นกลางและ อยู่ภายใต้กฎหมายและมีองค์ควบคุมอย่างเคร่งครัด

 

          นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “ทีวีดิจิทัลก้าวไกล  ต้องใส่ใจจริยธรรม ในมุมมองของนักศึกษา” จากผู้นำนักศึกษา 5 สถาบัน ได้แก่ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และและการจัดการปัญญาภิวัฒน์  มุมมองของผู้นำนักศึกษาจาก 5 สถาบันการศึกษา มองว่า สื่อมวลชนในทุกวันนี้ มีการนำเสนอที่น่าสนใจมากขึ้น ในขณะที่มีจริยธรรมในการนำเสนอที่ลดน้อยลง  ซึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าว ตัวแทนนักศึกษา ได้กล่าวว่า ต้องเริ่มต้นที่สถาบันครอบครัว โดยที่ครอบครัวต้องคอยสั่งสอนและปลูกฝังให้เด็กมีจริยธรรมที่ดีในตนเอง ควรจะเริ่มจากหลักสูตรการเรียนการสอนโดยมีการสอดแทรกเนื้อหาของจริยธรรมให้เพิ่มมากขึ้น จนทำให้เด็กที่กำลังจะก้าวมาเป็นสื่อมวลชนรุ่นใหม่สามารถแยกแยะได้ว่า สิ่งไหน ควรนำเสนอ และสิ่งไหนที่ไม่ควรนำเสนอ  จะเห็นได้ว่า สื่อมวลชน คือ ตัวขับเคลื่อนหนึ่งขององค์กร ดังนั้น สื่อมวลชนที่ดี ควรจะต้องมีความเป็นกลางในการนำเสนอ ต้องยึดมั่นและยืนหยัดบนหลักจริยธรรมของสื่อมวลชน

          “นำเสนอสิ่งที่น่าสนใจ ดีกว่านำเสนอในสิ่งที่คนจะสนใจ” นายรัชตะ ไทยตระกูลพานิช ตัวแทนนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพกล่าว

          จากการเสวนาในครั้งนี้  ได้ข้อสรุปว่า ข่าว ควรมีความเป็นกลาง ไม่ใส่ความคิดเห็น ลดการนำเสนอเนื้อหาที่มีความรุนแรง ให้เกียรติผู้ได้รับผลกระทบในข่าวมากขึ้น สำหรับการควบคุมนั้น องค์กรต้นสังกัดต้องช่วยดูแลและครอบคลุมเรื่องจริยธรรม   ละคร ต้องการให้ผู้ผลิตนำเสนอเนื้อหาที่สร้างสรรค์ จรรโลงสังคม และมีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลและมีอำนาจในการจัดการเรื่องการจัดเรตติ้ง โฆษณา ต้องมีข้อกฎหมายที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัดมากขึ้น

          อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ทำหน้าที่สื่อมวลชน ต้องยึดหลักจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพื่อนำเสนอข่าวสารที่ดีและเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้รับสาร  ในการปลูกฝังจริยธรรมให้กับนักนิเทศศาสตร์รุ่มใหม่  ก็ควรที่จะมีการส่งเสริมประเด็นจริยธรรมตั้งแต่ต้นทาง จะต้องไม่เชื่ออะไรง่ายๆ มองข่าวสารให้หลากหลายมุม เพราะขนาดเหรียญยังมี 2 ด้าน เพราะฉะนั้นแล้วสื่อทุกสื่อมีอะไรให้คิดเสมอ ทุกอย่างย่อยอยู่บนความพอดี จง ใช้โอกาสในการเรียนรู้พัฒนาและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนพัฒนาตนเองต่อไป

 

 

ชนัญญา ดอกรัก

Share This:

Comments are closed.