breaking news

สมาคมเสริมสร้างชีวิต Living ออกบูธโชว์ผลงานและขายสินค้าจากผู้ป่วยจิตเวช

พฤษภาคม 3rd, 2019 | by administrator
สมาคมเสริมสร้างชีวิต Living ออกบูธโชว์ผลงานและขายสินค้าจากผู้ป่วยจิตเวช
Art & Entertainment
0

สมาคมเสริมสร้างชีวิต(Living Association) หรือ Living Recovery Center คือศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะ ที่สนับสนุนให้ผู้มีประสบการณ์กับโรคจิตเวช ได้เติบโต พัฒนาจุดแข็งของตนเองมีเป้าหมายเพื่อค้นหาเส้นทางคืนสุขภาวะจากโรคจิตเวช สู่ชีวิตที่มีคุณค่าและมีความหมาย เป็นชุมชนของผู้มีประสบการณ์ตรงกับโรคจิตเวช (จิตเภท ซึมเศร้า ไบโพลาร์) สนับสนุนการฟื้นฟูของผู้มีประสบการณ์กับโรคจิตเวชกลับคืนสู่สังคม กับงานฝีมือ การ์ดศิลปะ และของแต่งบ้านหลากหลายรายการจากฝีมือสมาชิก  

ที่มาของ Living Recovery Center  เกิดจากการผู้ดูแลท่านหนึ่ง ได้เรียนรู้หลักสูตร “สายใยครอบครัว” ทำให้เห็นความจำเป็นของการช่วยสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้คืนสู่สุขภาวะ จึงได้อุทิศอาคารสถานที่ให้ใช้ประโยชน์เพื่อการนี้ โดยได้ร่วมมือกับ พญ.สมรัก ชูวานิชวงศ์  ผู้ดูแล และผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มหนึ่ง มาดำเนินงานตั้งสมาคมเสริมสร้างชีวิตและศูนย์เสริมสร้างชีวิต ให้บริการตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559   และได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นสมาคม เมื่อวันที่ 20  กันยายน  2559

Living ใช้หลักการ Recovery หลักการนี้เชื่อว่าทุกคนสามารถคืนสู่สุขภาวะได้ การเจ็บป่วยเป็นแค่ส่วนหนึ่ง ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตบุคคล  Living จึงมุ่งพัฒนาจุดแข็ง สร้างสรรค์ความหวังและความรับผิดชอบ  Living ใช้หลัก Peer Support หรือ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ในการขับเคลื่อนและสนับสนุนสมาชิก Living เน้นการเสริมสร้างให้ผู้ป่วยดำเนินชีวิตอิสระ และทำบทบาทหน้าที่ที่มีความหมายในสังคมได้

การคืนสู่สุขภาวะ Recovery เป็นแนวทางการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชที่มีมาในประเทศพัฒนาแล้ว เช่นในสหรัฐอเมริกา มาประมาณ 30 กว่าปีแล้ว แนวทางนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยได้ค้นพบศักยภาพของตัวเอง แล้วกลับมามีชีวิตที่เป็นสุขและมีความหมาย  ในการรักษาจะไม่เพียงใช้แต่ยา แต่จะเป็นการฟื้นฟูโดยรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยเน้นให้ผู้ป่วยเข้ามามีส่วนร่วมในเส้นทางสู่สุขภาวะของตัวเอง ได้มีส่วนตัดสินใจ ลงมือทำ เพื่อรับผิดชอบในชีวิตของตัวเองต่อไปได้

Share This:

Comments are closed.