breaking news

The Prototype Issue 2

กุมภาพันธ์ 24th, 2016 | by administrator
The Prototype Issue 2
E-Paper
0

มาร่วมเรียนรู้เรื่องราวรอบๆ ตัว เรื่องธุรกิจไปพร้อมๆกับอนุรักษ์ความเป็นไทย ไปกับเราได้ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เล่ม 2… “ส่งเสริมความเป็นไทยให้คงอยู่”

Share This:

Comments are closed.