breaking news

สสส. ชวนเด็กและเยาวชน ราวมประกวดคลิปสั้น สารคดีสั้น และหนังสั้นด้วยมือถือ โครงการ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา”

เมษายน 9th, 2019 | by administrator
สสส. ชวนเด็กและเยาวชน ราวมประกวดคลิปสั้น สารคดีสั้น และหนังสั้นด้วยมือถือ โครงการ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา”
About Us
0

(วันที่ 5 เมายน 2562) โครงการปิ๊งส์ โดยเผยงานสื่อศิลปวัฒนะธรรมสร้างเสริมสุชภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสำนักโรคไม่ติดต่อ
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้เข้าร่วมประกวดคลิปสั้น สารคดีสั้น และหนังสั้นด้วยมือถือ
โครงการ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา”

        กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมการขนส่งทางบกกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยและเครือข่ายคณาจารย์มหาวิทยาลัยชวนเยาวชนหรือบุคคลทั่วไป 15-25 ปีประกวดคลิปสั้น สารคดีสั้น และหนังสั้นด้วยมือถือ โครงการอย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา ภายใต้โจทก์ กรุ๊ปเลือดเมา = คุก และหยุดโฆษณาแฝงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากข้อมูลของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและกระทรวงสาธารณสุข

 

เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุการบาดเจ็บและการเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2,562 ที่ผ่านมาพบว่าการเกิดอุบัติเหตุการบาดเจ็บและการเสียชีวิตของคนไทย เทียบกับปีที่ผ่านมาพบยอดผู้เสียชีวิตจำนวน 4,631 รายเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 40 รายจำนวนผู้บาดเจ็บ 3,829 รายลดลง 176 คนและจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุมีจำนวนลดลง 50 ครั้งวงเล็บจาก 3841 ครั้งเป็น 3791 ครั้ง) โดยผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตพบว่าเป็นเพศชายร้อยละ 65.06 ซึ่งกลุ่มอายุ 15 ถึง 19 ปีเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุดร้อยละ 17.59 สำหรับการบาดเจ็บและการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ร้อยละ 79.97 นอกจากนี้ยังพบว่าการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการดื่มสุราของเด็กอายุ ต่ำกว่า 20 ปีมีจำนวน 1,445 รายคิดเป็นร้อยละ 17.47 ของผู้ดื่มสุรา

ทั้งหมดด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้สังเกตได้ว่าจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแต่ละวันในช่วงเทศกาลมีจำนวนใกล้เคียงกับวันอื่นนอกจากเทศกาลการเน้นบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและ มีการปรับระบบการรณรงค์สื่อสารสร้างความเข้าใจให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องอย่างจริงจังตลอดทั้งปีทุกวัน ไม่เฉพาะเทศกาลจึงเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง คลิปสั้น สารคดีสั้นและ หนังสั้นด้วยมือถือ ของกลางอย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา กรุ๊ปเลือดเมา = คุก และหยุดโฆษณาแฝงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางออกที่ต้องเกิดขึ้น

 โดยนายแพทย์นิพนธ์ชินานนเวชผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคและทรวงสาธารณสุข

        กล่าว เกี่ยวกับการหยุดโฆษณาแฝงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าการสร้างความรู้ความ เข้าใจที่ถูกต้องในสถานการณ์การตลาดการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่พยายามเลี่ยงกฎหมายในการโฆษณาสร้างแบรนด์ผ่านตราสัญลักษณ์ที่ถูกจำกัดตามมาตราในการควบคุมการโฆษณาและ การประชาสัมพันธ์สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 ว่าด้วยโฆษณาแล้วก็โฆษณาต้องเป็นเรื่องสร้างสรรค์สังคมแล้วก็ต้องโฆษณาในสิ่งที่ปรากฏ
ในกฎกระทรวงตามระยะเวลาตามรูปแบบที่ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคได้กำหนดเท่านั้นแต่ในปัจจุบันบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นเครื่องดื่มตามกฏหมายอาหาร แล้วใช้สัญลักษณ์ของเครื่องดื่มอาหารมาโฆษณาแพงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นช่องว่างของกฎหมายที่หักโฆษณาว่าเป็น เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์โดยตรงเลยก็จะไม่มีปัญหาแต่ต้องหาวิธีการและมาตราการที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาก่อนตรงนี้เหมือนกับน้ำดื่มโซดาที่ใช้โลโก้คล้ายกันแต่เจตนาโฆษณาสินค้าอื่นๆในนั้น ดังนั้นอาจต้องใช้กฎหมายอาหารเข้ามาดำเนินการแทนโดยดูว่าเป็นการโฆษณาเกินจริงหรือไม่อย่างไร
ทั้งนี้อยู่ที่เจตนาหากโฆษณาว่าเป็นเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์โดยตรงเลยก็จะไม่มีปัญหาแต่การโฆษณาว่าเป็นเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์ต้องมีการตรวจสอบต่อไปซึ่งการเผยแพร่กลยุทธ์เหล่านี้ให้สังคมได้เข้าใจผ่านสื่อที่เด็กและเยาวชนจะสร้างสันขึ้นนี้ก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจและควรต้องเร่งทำ

         ด้านนางนงนุชตันติทำรองผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรค
        กล่าวเกี่ยวกับกรุ๊ปเลือดเมา = คุกว่าจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมาพบว่าสาเหตุหลักมาจากการเมาแล้วขับในการรณรงค์ที่ผ่านมามีการบังคับใช้กฎหมายทั้งในระดับที่ยังไม่เกิดอุบัติเหตุคือการตั้งด่านตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ซึ่งหากมีการเรียกตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจแล้วไม่ยอมเป่าถือว่าเมาศาลอาจพิพากษาลงโทษจำคุกหรือให้ใส่กำไลคุมประพฤติระหว่างรอการลงโทษและหากยป่าวแล้วพบว่ามีแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่า “เมา”เช่นกัน มีความผิดตามกฏหมายจราจรทางบกมีโทษจำคุกหนึ่งปีปรับตั้งแต่ 10,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและศาลสามารถสั่งพักใช้ใบขับขี่ ไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือเพิกถอนใบขับขี่และสามารถยึดรถไว้ไม่เกินเจ็ดวันและหากดื่มแล้วขับเกิดอุบัติเหตุและผู้ขับขี่ไม่ยอมเปล่าและไม่ยอมให้ตรวจเลือดสันนิษฐานว่าเมาสุราทุกรายและ ในกรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือเสียชีวิตมีสิทธิ์ร้องขอให้พนักงานสอบสวนส่งตรวจเลือดผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่ายซึ่งสถานพยาบาลของรัฐบาล สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดทุกรายใน 4 ชั่วโมงได้ซึ่งโทษสำหรับผู้ที่มีใครแอลกอฮอล์เกิน 50 บริกรรมเปอร์เซ็นต์ ถ้าขับรถไปชนผู้อื่นทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายทางร่างกายและจิตใจมีโทษจำคุกหนึ่งถึงห้าปีปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและศาลสามารถสั่งพักใช้ใบกับคีย์ไม่น้อยหนึ่งปีหรือเพิกถอนได้กับขี่ไปเลยถ้าขับรถชนผู้อื่นได้รับอันตรายอย่างสาหัสมีโทษ จำคุกสองถึงหกปีปรับตั้งแต่ 40,000-100,002 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและศาลสามารถสั่งพักใบขับขี่ไม่น้อยกว่าสองปีหรือเพิกถอนได้กับขี่ไปเลยแต่ถ้าขับรถชนผู้อื่นถึงแก่ความตายมีโทษจำคุกสามถึง 10 ปีปรับตั้งแต่ 60,000 -200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลสามารถสั่งเพิกถอนใบขับขี่เลยแต่ในกรณีผู้ขับขี่อายุน้อยกว่า 20 ปีหรือใช้ใบขับขี่ชั่วคราวตรวจพบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 20 มิลลิกรรมเปอร์เซ็นต์ถือว่าผิดกฎหมาย

        “อยากให้เด็กและเยาวชนที่สนใจก้าวเข้ามาสร้างสื่อสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องหนีออกมาเยอะเยอะเพื่อเป็นกระบอกเสียงอย่างน้อยเด็กเด็กได้รู้ว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วไปขับรถ แล้วเกิดอุบัติเหตุจะต้องถูกตรวจแบบนี้เชื่อว่าเมื่อเค้ารู้พ่อแม่ก็น่าจะมีส่วนรับรู้และคอยช่วยตักเตือนดูแลไปด้วยเป็นเหมือน การประชาสัมพันธ์ไปในตัวอย่างหนึ่งเช่นกัน” นางนงนุช ตันติธรรม กล่าว

  ด้านนายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ใช้โทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟน ในปุจจุบัน เราจึงสนับสนุนให้เด็กๆ มาทำงานถ่ายทำแล้วก็ตัดต่อคลิปด้วยมือถือ ในโครงการการประกวดคลิปสั้น สร้างสารคดีสั้น และหนังสั้นด้วยมือถือ โครงการ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” โดยในการทำงานทุกกระบวนการจะมีพี่เลี้ยงในเรื่องหนังสั้นจากสมาคมผู้กำกับภาพยนต์ไทย พี่เลี้ยงจากรายการสารคดีมืออาชีพ

รายการคลิปสั้นมืออาชีพ. มาให้คำแนะนำตลอดโครงการ

Share This:

Comments are closed.

Silahkan untuk Mengunjungi Juga

Jual Misoprostol Asli

Cytotec Misoprostol

Jual Misoprostol

Jual Pil Cytotec Asli

Jual Obat Aborsi

Obat Penggugur Kandungan

Jual Obat Pelancar Haid di Apotik yang aman

Jual Obat Penggugur Kandungan Asli

Apotik 24 Jam

Info Apotik 24 Jam

Klik Apotik 24 Jam

Jual Obat Penggugur Kandungan Paling Ampuh

Jual Obat Aborsi Asli di Ambon

Jual Obat Aborsi Asli di Banda Aceh

Jual Obat Aborsi Asli di Bandung

Jual Obat Aborsi Asli di Banjarbaru

Jual Obat Aborsi Asli di Banjarbaru

Jual Obat Aborsi Asli di Bau-Bau

Jual Obat Aborsi Asli di Bengkulu

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Obat Aborsi

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Obat Aborsi

Jual Cytotec Asli

Obat Aborsi

cara menggugurkan kandungan

obat penggugur kandungan

cytotec

obat aborsi cytotec

obat cytotec

cytotec

cytotec

obat aborsi

obat aborsi

Obat Aborsi Asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

jual obat aborsi

jual cytotec

obat cytotec asli

harga cytotec asli

obat penggugur kandungan

obat aborsi

jual obat aborsi

jual cytotec

obat cytotec asli

harga cytotec asli

obat penggugur kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan Yang Masih Gumpalan Darah

obat penggugur

Jual Obat Aborsi

Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Cytotec 400mg

jual cytotec

obat aborsi 1 bulan

Jual Cytotec

Cytotec

Cytotec

Apotik

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Misotab

Jual Obat Aborsi

obat aborsi Tradisional

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi