breaking news

บางน้ำผึ้งเน้นการพัฒนาคนสู่ชุมชนเข้มแข็งพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน

มิถุนายน 24th, 2015 | by administrator
บางน้ำผึ้งเน้นการพัฒนาคนสู่ชุมชนเข้มแข็งพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน
Econ Policy
0

       บางน้ำผึ้ง ต้นแบบชุมชนเข้มแข็งพื้นที่สีเขียวพิเศษ เน้นคนในชุมชนร่วมมือแก้ปัญหา พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้เยาวชน นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
          จ.อ.สิทธิศักดิ์ ลุงสูงเนิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.บางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ กล่าวว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของสมุทรปราการเป็นพื้นที่สีม่วงซึ่งเป็นพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรม 99 % ยกเว้นพื้นที่ในส่วนของตำบลบางน้ำผึ้งที่ยังคงเป็นพื้นที่สีเขียวอนุรักษ์พิเศษของมูลนิธิชัยพัฒนา

          หลักในการพัฒนาชุมชนบางน้ำผึ้งจะยึดนโยบายของผู้บริหารเป็นหลักมีการเปิดโอกาสให้คนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยฟังความเห็นทางด้านของความต้องการและปัญหาที่ควรจะได้รับการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการพยายามบุกรุกพื้นที่ของกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาพัฒนาที่ไม่ตรงจุด เเละก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง จากนั้นก็จะนำข้อมูลที่ได้จากคนในชุมชนกลับมาพัฒนาได้อย่างตรงจุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชน

          รูปแบบในการพัฒนาชุมชนอาจจะเปลี่ยนไปเพื่อความสะดวกสบายของคนในชุมชน แต่บางน้ำผึ้งยังคงวิถีดั้งเดิมไว้ในบางส่วน อาทิ ประกอบอาชีพทางการเกษตร เพื่อสร้างผลผลิตกลับชุมชน ชาวบ้านสามารถนำผลผลิตมาวางจำหน่ายได้ที่ตลาดบางน้ำผึ้งโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้คนในชุมชนเพื่อนำไปใช้จ่ายในครัวเรือนได้อย่างพอเพียง อีกทั้งยังได้รับความสะดวกสบายในเรื่องของชีวิตและความเป็นอยู่ คนในชุมชนมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นหลังได้รับการพัฒนา

          สำหรับทิศทางในการพัฒนาชุมชนเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ ไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยจะเน้นที่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนโดยปลูกฝังให้รู้ถึงความสำคัญของชุมชนที่อาศัยและมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่คนรุ่นก่อนได้สร้างไว้ โดยส่งเสริมให้เด็กในชุมชนมีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียนสนับสนุนให้มัคคุเทศน์น้อยแนะนำสถานที่ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชุมชนเพื่ออนุรักษ์ชุมชนให้พัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป

          “สิ่งก่อสร้างไม่สำคัญแล้ว เหลือแค่เพียงการสร้างคนเท่านั้น  คน 20 คนจะสร้างให้ดีได้ 1 คนนั้นค่อนข้างยาก แต่เชื่อว่าเด็กรุ่นนึงจะต้องมีดีสักคน แล้วนำสิ่งที่ได้รับกลับมาพัฒนาชุมชนให้เจริญต่อไปเรื่อยๆ”จ.อ.สิทธิศักดิ์ กล่าว

          ด้านคุณอรอุมา สนธิทิพย์ ชาวบ้านหมู่ที่ 9 ชุมชนบางน้ำผึ้ง กล่าวว่าหากอุตสาหกรรมเข้ามาแทรกแซงเพื่อเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมภายในชุมชน คนในชุมชนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะเข้ามาทำลายความเป็นบางน้ำผึ้งพื้นที่สีเขียวที่ยังคงเหลืออยุ่ในเขต กทม.

          ที่สำคัญการที่ชุมชนจะพัฒนาต่อไปได้นั้นผู้นำชุมชนต้องเข้มแข็ง มีความรู้ ความสามารถมีใจที่จะดูแลและบริการ ต้องทุ่มเทในการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงจัง และลูกบ้านจะต้องให้ความร่วมมือ เพื่อที่จะสามารถพัฒนาชุมชนให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน

          “หากความเจริญที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงที่นี่จะเท่ากับกรุงเทพ คงไม่พัฒนาไปถึงขนาดนั้น แต่ในเรื่องของความเป็นอยู่ในส่วนของรายได้ตอนนี้ต้องยอมรับว่าทัดเทียมกับคนกรุงเทพ” คุณอรอุมากล่าว.

ศุภกฤต ดีพลงาม , ชนัญญา ดอกรัก 

 

Share This:

Comments are closed.