breaking news

Business in POST-DEMOGRAPHIC

เมษายน 4th, 2015 | by administrator
Business in POST-DEMOGRAPHIC
เหลาให้แหลม
0

หากแบรนด์ทั้งหลายในเอเชียยังพุ่งเป้าแค่ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม บอกได้เลยว่าพวกเขากำลังไปผิดทาง 

ผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งแนวคิดแบบเดิมๆ เกี่ยวกับบรรดาผู้บริโภคสู่กลุ่มเป้าหมายมันใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว

 .

          ในปี 2015 เราสามารถรู้สึกได้เลยว่า ตลาดผู้บริโภคของเอเชียกำลังมีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทว่ามีน้อยแบรนด์และธุรกิจที่จะกล้าคิดใหม่ สร้างแบบจำลองทางประชากรศาสตร์ใหม่ ที่ช่วยนำทางและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและนวัตกรรมของพวกเขาได้จริง

 .

ทวีปเอเชียกำลังเข้าสู่ยุค POST-DEMOGRAPHIC

 .

ยุค Post Demographic คืออะไร?

          ยุคหลังประชากรบริโภคนิยม (POST-DEMOGRAHIC CONSUMERISM) หมายถึง การที่ประชากรทุกช่วงอายุ ในทุกตลาด กำลังสร้างอัตลักษณ์ของตัวพวกเขาเองอย่างอิสระแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ส่งผลให้รูปแบบของการบริโภคไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นไปตามแบบการแบ่งส่วนตลาดแบบประชากรศาสตร์ เช่น การแบ่งผู้บริโภคตามอายุ เพศ สถานที่ รายได้ สถานะครอบครัว และอื่นๆ อีกต่อไป

 .

 .

ทำไม?

4 สิ่งที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเทรนด์นี้ได้แก่

.

…..1. ACCESS การเข้าถึงข้อมูล: ผู้บริโภคในเอเชียจากกรุงเทพจนถึงปักกิ่งมีการเข้าถึงข้อมูลแบบเดียวกัน (และมัก
…..1. เป็นข้อมูลของแบรนด์และผลิตภัณฑ์เดียวกัน) ซึ่งทำให้การแชร์ประสบการณ์ร่วมกันของผู้บริโภคในระดับสากล
…..1. เป็นไปอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

.

…..2. PERMISSION การเปิดกว้าง: สังคมต่างๆ ในเอเชียกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีความเป็นเสรีนิยมมากขึ้น
…..2. รวมถึงผู้บริโภคที่อยู่ในเมืองก็มีความหลากหลายมากขึ้น และมีทางเลือกที่จะใช้ชีวิตต่างไปจากเดิม

.

…..3. ABILITY ความสามารถ: ผู้บริโภคแต่ละรายสามารถสร้างลักษณะเฉพาะตนของตนเอง และแสดงตัวตนผ่าน
…..3. การบริโภคในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกับสังคมออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้บริโภคสร้างอัตลักษณ์ที่แตกต่างของ
…..3. ตัวเองได้ในโลกของดิจิตอล

.

…..4. DESIRE ความต้องการ: สถานะของชาวเอเชียกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยความขัดแย้งระหว่างเงิน
…..4. ที่มีกับสถานะทางสังคมที่ต้องแสดงออก ทำให้เราไม่สามารถคาดการณ์พฤติกรรมผู้บริโภคผ่านทางระดับ
…..4. รายได้ได้อีกต่อไป

.

.

แบรนด์ต่างๆ ควรตอบสนองต่อยุค POST-DEMOGRAPHIC ในเอเชียอย่างไร

.

…..1. ความธรรมดาในรูปแบบใหม่ (New Normal) : บรรทัดฐานสังคมแบบเก่ากำลังค่อยๆ หมดไป และการใช้
…..1. ชีวิตแบบไม่มีแบบแผนวัฒนธรรมกำลังเพิ่มขึ้นในเอเชีย นั่นหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่การแต่งงานที่
…..1. มาจากความรัก ถึงเสรีภาพในการพูด แบรนด์ที่สนับสนุนวิถีชีวิตแบบใหม่และหลากหลายเหล่านี้ก็จะได้
…..1. รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า

.

…..2. มรดกเก่ากิ๊บเก๋ (Heritage Chic): ในยุคหลังประชากรบริโภคนิยมในเอเชีย วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมจะ
…..2. ถูกสงวนอนุรักษ์ไว้แต่ก็มีการสร้างสรรค์ใหม่ และบ่อยครั้งมักจะเกิดขึ้นจากคนที่คุณคาดไม่ถึง: ส่งเสริม
…..2. อำนวยความสะดวก และเชื่อมโยงกับพวกเขาเหล่านี้ซะ! ตอนนี้กว่า 70% ของผู้ที่มีอายุ 18-35 ปี ทั่วเอเชีย
…..2. กลัวการเสื่อมค่าของคุณค่าทางวัฒนธรรม โดยวัยรุ่นไทยนั้นกังวลต่อการสูญเสียคุณค่าทางวัฒนธรรมของ
…..2. พวกเขาอย่างชัดเจน พวกเขามีค่าเฉลี่ยความกังวลอยู่ที่ 119 คะแนน ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของทุกประเทศอยู่
…..2. ที่100คะแนน

 ..

…..3. หากลุ่มเผ่า (Tribefacturing): เราแนะนำให้แบรนด์เจาะกลุ่มเป้าหมายแบบ niche หรือกลุ่มเล็กๆ หรืออาจ
…..3. เรียกว่า “เผ่า” ของคนกลุ่มเล็กๆ ที่มี รสนิยม ความสนใจ การรับรู้ และความรู้สึกเหมือนๆ กัน โดยในเอเชีย
…..3. กลุ่มเผ่าเล็กๆ เหล่านี้มักมีความสำคัญยิ่งกว่ากลุ่มอื่นใด

.

.

แหล่งที่มาข่าว : http://trendwatching.com/trends/post-demographic-consumerism-in-asia/

.

.

 

แปลข่าวโดย

นายณภัทร เอมคุ้ม

นายอภิรัฐ เล็กนิคม

นายสัญญพงศ์ ถิระทัศน์เจริญ

นายวันเฉลิม กองทอง

นายณัฐพงษ์ สง่าม้าทอง

Share This:

Comments are closed.