breaking news

นิเทศศาสตร์จันทรเกษม จัดพิธีมอบรางวัล ‘ดาวประกายพรึก’ แก่นักนิเทศศาสตร์ ครั้งท

เมษายน 20th, 2015 | by administrator
นิเทศศาสตร์จันทรเกษม จัดพิธีมอบรางวัล ‘ดาวประกายพรึก’ แก่นักนิเทศศาสตร์ ครั้งท
Media Literacy
0

                   เมษายน 2558 ) สมาคมนิเทศศาสตร์จันทรเกษม และสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีมอบรางวัลดาวประกายพรึกแก่องค์กร – นักนิเทศศาตร์ดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 จำนวน 7 คน ภายในงานประชุมเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 9 ปฎิวัติคนข่าว : ทิศทางการพัฒนาบุคลากรสื่อ ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร ชั้น 5 อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มอบรางวัลโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชรินทร์ ศศิพิบูลย์ นายกสมาคมนิเทศศาสตร์จันทรเกษม

                    กล่าวว่า การมอบรางวัลครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จัดให้มีการมอบรางวัลแก่นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ การมอบรางวัลดาวประกายพรึก เกิดจากการที่ลูกศิษย์ได้เติบโตในวงการวิชาชีพนิเทศศาสตร์ และมีคุณูปการต่อสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทำให้ทางสมาคมนิเทศศาสตร์จันทรเกษม และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ร่วมมือกัน จัดพิธีมอบรางวัลดาวประกายพรึก เพื่อเป็นการตอบแทน

                   รางวัล “ดาวประกายพรึก” มาจากความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ของดวงดาวที่ส่องสว่างมีความไม่เหมือนใคร เปรียบนักนิเทศศาสตร์ที่มีความคิดแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ มีผลงานโดดเด่นในวงการ โดยวัตถุประสงค์ในการมอบรางวัล คือ เพื่อมอบรางวัลแก่นักวิชาการ นักวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ ที่มีมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณดีเด่น เป็นแบบอย่างได้ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ บุคลากรทางด้านนิเทศศาสตร์ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักวิชาการ และองค์กรด้านนิเทศศาสตร์

มอบรางวัลดาวประกายพรึก แบ่งประเภทเป็น 4 รางวัล และมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
1.รางวัลดาวประกายพรึก นักนิเทศศาสตร์เกียรติคุณ ได้แก่ นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง บรรณาธิการที่ปรึกษา หนังสือพิมพ์อิคอนนิวส์ โดยพิจารณาจากการมีคุณูปการต่อการสนับสนุนการศึกษา งานวิชาการ และการผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณในงานวิชาชีพ เป็นผู้อุทิศตน เป็นที่ยอมรับ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

2. รางวัลดาวประกายพรึก องค์กรเกียรติคุณ ด้านนิเทศศาสตร์ ได้แก่ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากองค์กรที่มีคุณูปการต่อการสนับสนุนหรือการจัดการเรียนการสอน บริการวิชาการ และการผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ โดยมีแผนงาน โครงการร่วมกับสถาบันการศึกษา และเป็นองค์กรซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคม บริหารงานด้วยความโปร่งใส

IMG_0274
3.รางวัลดาวประกายพรึก นักวิชาการนิเทศศาสตร์ดีเด่นด้านผลงานวิชาการ สาขาวารสารศาสตร์และสื่อออนไลน์ ได้แก่ ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ , รางวัลสาขาวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ได้แก่ นายศิวนารถ หงส์ประยูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และรางวัลสาขาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร ศาสตราจารย์ ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยพิจารณาจากผลงานวิชาการ มีการนำไปอ้างอิงใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน

4.รางวัลดาวประกายพรึก นักวิชาการนิเทศศาสตร์ดีเด่นผู้ชี้นำแก่สังคม ได้แก่ ดร.มานะ ตรีธยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ และนายธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิจัยชำนาญการ / นักวิชาการด้านสื่อ สถาบันวิชาการสื่อสาร (สวส.) องค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากผลงานแสดงความคิดเห็นในรูปแบบการเขียนบทความ หรือการให้สัมภาษณ์ หรือการให้ความคิดเห็นต่อสาธารณะ จุดประเด็นปัญหาของสังคม และนำเสนอแนวทางแก้ไข แบ่งเป็น 3 สาขา คือ สาขาวารสารศาสตร์และสื่อออนไลน์ สาขาวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ และสาขาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

                   ผู้ได้รับรางวัล ‘ดาวประกายพรึก’คัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรรัฐและเอกชน ผ่านกระบวนการคัดเลือกและตรวจสอบอย่างเป็นเอกฉันท์ และส่งมอบรายชื่อให้กับทางสมาคมนิเทศศาสตร์จันทรเกษมเพื่อจัดพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้

 กิดาการ  เอกอัครายุทธ

Share This:

Comments are closed.

Silahkan untuk Mengunjungi Juga

Jual Misoprostol Asli

Cytotec Misoprostol

Jual Misoprostol

Jual Pil Cytotec Asli

Jual Obat Aborsi

Obat Penggugur Kandungan

Jual Obat Pelancar Haid di Apotik yang aman

Jual Obat Penggugur Kandungan Asli

Apotik 24 Jam

Info Apotik 24 Jam

Klik Apotik 24 Jam

Jual Obat Penggugur Kandungan Paling Ampuh

Jual Obat Aborsi Asli di Ambon

Jual Obat Aborsi Asli di Banda Aceh

Jual Obat Aborsi Asli di Bandung

Jual Obat Aborsi Asli di Banjarbaru

Jual Obat Aborsi Asli di Banjarbaru

Jual Obat Aborsi Asli di Bau-Bau

Jual Obat Aborsi Asli di Bengkulu

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Obat Aborsi

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Obat Aborsi

Jual Cytotec Asli

Obat Aborsi

cara menggugurkan kandungan

obat penggugur kandungan

cytotec

obat aborsi cytotec

obat cytotec

cytotec

cytotec

obat aborsi

obat aborsi

Obat Aborsi Asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

jual obat aborsi

jual cytotec

obat cytotec asli

harga cytotec asli

obat penggugur kandungan

obat aborsi

jual obat aborsi

jual cytotec

obat cytotec asli

harga cytotec asli

obat penggugur kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan Yang Masih Gumpalan Darah

obat penggugur

Jual Obat Aborsi

Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Cytotec 400mg

jual cytotec

obat aborsi 1 bulan

Jual Cytotec

Cytotec

Cytotec

Apotik

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Misotab

Jual Obat Aborsi

obat aborsi Tradisional

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi