breaking news

ผู้ว่าราชการกทม. เผยแนวทางการส่งเสริมการศึกษาให้เป็นมหานครแห่งโอกาสทางการศึกษา ด้วย 7 ขั้นตอน “สร้างโอกาส”

กรกฎาคม 8th, 2015 | by administrator

     กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือ สมศ. คิดแนวทางการส่งเสริมการศึกษาให้เป็นมหานครแห่งโอกาสทางการศึกษา ด้วย 7 ขั้นตอน “สร้างโอกาส”  ภายใต้โครงการการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะทำให้กรุงเทพมหานครก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์แบบ

     ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยถึง แนวทางการส่งเสริมการศึกษาในกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งโอกาสทางการศึกษา ด้วย 7 ขั้นตอน “สร้างโอกาส” โดยจะดำเนินการกับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งในการสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนที่ไม่มีโอกาสได้เรียน โดยเฉพาะผู้เรียนที่ย้ายถิ่น สร้างโอกาสการศึกษาที่สูงขึ้น สร้างโอกาสทางการศึกษาให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้มีครูที่ดีและมีคุณภาพ จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ สร้างโอกาสในการศึกษาภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีที่เข้มแข็งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สร้างโอกาสในการจัดการศึกษาด้วยการพัฒนาครูที่ดีมีคุณภาพ สร้างโอกาสให้โรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน เพื่อให้โรงเรียนแต่ละแห่งสามารถพัฒนาในทางที่เหมาะสม สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนที่ดี

Untitled-1

     “สถานศึกษาจำเป็นจำเป็นต้องให้ความร่วมมือในการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและข้อเสนอแนะของ สมศ. มาพัฒนาปรับใช้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งยังมีสถานศึกษาบางแห่งที่ต้องการการพัฒนาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหานักเรียนย้ายถิ่นตามผู้ปกครองมาทำงานในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีปัญหาการอ่านเขียนไม่คล่อง ซึ่งจะทำให้มีปัญหาในการเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆตามมา”
     ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เผยถึงภาพรวมการประเมินภายนอกรอบ 3 ที่ผ่านมา พบว่าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้งหมด 438 แห่ง โดยได้รับการประเมินคุณภาพครบแล้วทุกแห่ง ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่ 3 จะสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ทั้งในด้านการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย พัฒนาโรงเรียน ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนที่ได้เข้าเรียน และจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารสนเทศได้รวดเร็ว พัฒนาภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สัญลักษณ์ ยานาหมอ

Share This:

Comments are closed.